Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi

W Dz. U. z 2016 r. pod poz. 467 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym.

Nowela weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2016 r. Zmiany mają charakter dostosowawczy i doprecyzowujący.

Nowy wzór podatkowej księgi

Nowy wzór księgi przewiduje, że do wykazywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e updof, przeznaczona jest kolumna 16. Z kolei uwagi co do treści zapisów w kolumnach 2­16 księgi należy wpisywać w kolumnie 17. Numeracja i treść zapisów pozostałych kolumn księgi pozostaje bez zmian.